Oddlužení

Oddlužení je jeden ze způsobů řešení úpadku, který zavedl nový insolvenční zákon. Oddlužení je možné jen tehdy, pokud máte stabilní příjem nebo majetek, při jehož prodeji se uhradí alespoň 30% vašich dluhů. Oddlužení je možné tehdy, pokud dlužíte více věřitelům, tedy minimálně dvěma, a současně splatnost Vašich závazků je delší než třicet dní nebo neschopnost splácet reálně hrozí.

Účelem oddlužení je umožnit poctivým dlužníkům, kteří mají snahu splatit své dluhy, zbavit se dluhů a začít znovu s čistým štítem. Jedná se tedy spíše o nástroj sociální, nežli ekonomický. Insolvenční zákon však obsahuje relativně přísná kriteria, za kterých soud dlužníkův návrh na oddlužení může povolit.

Návrh na povolení oddlužení smí podat pouze dlužník od 1. 7. 2017 prostřednictvím advokáta, notáře, insolvenčního správce, soudního exekutora případně akreditovanou osobou, přičemž návrh musí zpravidla podat spolu s insolvenčním návrhem nebo do 30 dnů ode dne, kdy mu doručí soud insolvenční návrh podaný ze strany některého z věřitelů.

Návrh na povolení oddlužení musí být podán na předepsaném formuláři a zaslán datovou schránkou, musí obsahovat:

K návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit:

Dlužník je v úpadku pouze tehdy pokud má více věřitelů. Oddlužení je tedy nepřípustné také u těch dlužníků, kteří mají pouze jediného věřitele, přestože mu svůj závazek nejsou schopni splácet.

Insolvenční zákon tedy stanovuje relativně přísná jak materiální (např. schopnost dlužníka splatit alespoň 30 % nezajištěných dluhů), tak formální (např. přiložit k návrhu stanovený počet příloh) požadavky.

Praxe ukazuje, že se dlužníci při podání návrhu na oddlužení stále dopouští řady chyb, např. nepředloží dostatečně přehledný seznam svých dluhů nebo k návrhu na oddlužení nepřipojí i insolvenční návrh a naopak. Častým problémem návrhu na povolení oddlužení u bývalých živnostníků je také skutečnost, že u těchto osob v praxi není lehké oddělit dluhy z podnikání a dluhy z běžného nepodnikatelského života. Další problém bývá také neochota věřitelů udělit souhlas s oddlužením v případě, že dlužník nemá prostředky na splacení svých dluhů alespoň do výše 30%. V takovém případě k oddlužení musí dát souhlas věřitelé, kteří se však kolikrát s plněním nižším než 30% nespokojí a krátkozrace k oddlužení souhlas neudělí. Věřitelé si totiž častokrát neuvědomí, že plnění nižší než 30% pro ně může být v konečném důsledku efektivnější nežli žádné nebo nejisté plnění. Při povolování oddlužení pak soud mj. sleduje, zda je dlužníkův záměr zbavit se dluhů poctivý a ekonomicky reálný. Příslušný soudce je v konečném důsledku osobou, která rozhodne, zda dlužník bude oddlužen či nikoli. Věřitelé mají jen omezené pravomoci rozhodnutí soudce zvrátit.

Oddlužení je možné provést dvěma způsoby

 - oddlužení zpeněžením majetkové podstaty

- oddlužení formou splátkového kalendáře

- kombinací obou forem

O konkrétním způsobu oddlužení rozhodují věřitelé dlužníka. V prvním případě dlužník ztrácí veškerý svůj současný majetek ve prospěch svých budoucích příjmů. V druhém případě dlužníka je to naopak. Pokud o způsobu oddlužení nerozhodnou věřitelé (žádný návrh nezíská nadpoloviční většinu hlasů nezajištěných věřitelů nebo se žádný z věřitelů nedostaví na schůzi věřitelů, na které se má o způsobu oddlužení hlasovat), pak o takovém způsobu oddlužení rozhodne insolvenční soud.

Pokud dlužník splní řádně a včas své závazky v daném rozsahu, je od zbývajících dluhů osvobozen, a to i od pohledávek, které nebyly jeho věřiteli do insolvenčního řízení přihlášeny, ač se tak stát mělo. Pokud však do tří let po osvobození dlužníka od zbývajících dluhů vyjde najevo podvodné jednání dlužníka, které ovlivnilo schválení oddlužení nebo povolení osvobození od dluhů, soud dlužníkovi přiznané osvobození odejme.

Osobní
oddlužení

Adresy pro poskytování poradenství:
Štíty, náměstí Míru 55 - úřední hodiny ve čtvrtek od 8:00 - 14:00
Lanškroun, Purkyňova 101 - úřední hodiny v pondělí - pátek od 7:00 - 16:00

Čas schůzky v Lanškrouně je možné domluvit i v dobu mimo úřední hodiny.

telefon: +420 733 579 000, +420 467 771 118
email: info@urban-ak.cz
Pozor: Osobní schůzku je potřeba mít domluvenu emailem anebo telefonicky.

Úvod O nás Kontakty Oddlužení Kalkulátor Poradna Vzory ke stažení Slovník
copyright © 2017 mgr. jan urban | design jewellphoto | developed by milan schembera